BAND-IT

הדרך "לקשור" ו"להדק" מכשירי מתיחה, סרטים ואביזרים – אל חלד, לאחזקה ואלקטרוניקה http://www.band-it.co.uk

מתקני מינון

מתקן מינון "דוזאטרון" להזנה מרכזית מינון "וונטורי"